Medicininio audito procesas 

Medicininį auditą galima apibūdinti kaip ciklą. Šiame cikle yra etapai, kurie seka sistemingą procesą: geriausios praktikos nustatymas, vertinimas pagal kriterijus, veiksmų priėmimas siekiant pagerinti priežiūrą ir stebėsena siekiant palaikyti tobulėjimą. Procesui tęsiantis, kiekviename cikle siekiama aukštesnio kokybės lygio.

Kaip atliekamas medicininis auditas?

  • Problema

Šiame etape pasirenkama problema, kurią reikia audituoti. Taip pat tikėtina, kad bus vertinama, kaip laikomasi sveikatos priežiūros procesų, kurie, kaip įrodyta, duoda geriausius rezultatus pacientams. 

  •  Kriterijai ir standartai

Sprendimai dėl medicininio audito tikslo – kas turėtų įvykti atlikus auditą arba į kokį klausimą norite, kad auditas atsakytų – turėtų būti surašyti kaip keli teiginiai arba užduotys, į kurias bus sutelktas audito dėmesys. Kartu jie sudaro audito kriterijus. Šie kriterijai – tai aiškūs teiginiai, apibrėžiantys, kas vertinama ir atspindintys priežiūros elementus, kuriuos galima objektyviai įvertinti. Standartuose apibrėžiamas matuotinas priežiūros aspektas ir jie visada turėtų būti pagrįsti geriausiais turimais įrodymais. 

  •  Duomenų rinkimas

Siekiant užtikrinti, kad surinkti duomenys būtų tikslūs ir kad būtų renkama tik esminė informacija, iš pat pradžių reikia nustatyti tam tikrą informaciją apie tai, kas bus audituojama. Tai yra:

  • naudotojų grupė, kurią reikia įtraukti, nurodant visas išimtis;
  • sveikatos priežiūros specialistai, dalyvaujantys vartotojų priežiūroje;
  • laikotarpis, kuriam taikomi kriterijai.

Duomenų rinkimo imčių dydžiai dažnai yra kompromisas tarp statistinio rezultatų patikimumo ir pragmatinių duomenų rinkimo klausimų. Rinktini duomenys gali būti prieinami kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje, o kitais atvejais gali būti tikslinga rinkti duomenis rankiniu arba elektroniniu būdu. Bet kuriuo atveju reikia apsvarstyti, kokie duomenys bus renkami, kur jie bus randami ir kas juos rinks.

  • Veiklos rezultatų su kriterijais ir standartais palyginimas

Tai analizės etapas, kurio metu duomenų rinkimo rezultatai lyginami su kriterijais ir standartais. Galutinis analizės etapas – tai išvados, kaip gerai buvo laikomasi standartų ir jei reikia, nustatomos priežastys, kodėl ne visais atvejais buvo laikomasi standartų. Šios priežastys gali būti pripažintos priimtinomis, t. y. ateityje gali būti įtrauktos į standarto išimties kriterijus, arba jomis bus siūloma atkreipti dėmesį į tobulinimo priemones.

  • Pokyčių įgyvendinimas

Paskelbus audito rezultatus ir juos aptarus reikia susitarti dėl pokyčių rekomendacijų. Šių rekomendacijų registravimui gera praktika yra naudoti veiksmų planą: jame turėtų būti nurodyta, kas ir iki kada sutiko ką padaryti. Kiekvienas punktas turi būti aiškiai apibrėžtas, turi būti nurodytas už jį atsakingas asmuo ir sutartas jo įvykdymo terminas.

Rengiant veiksmų planą gali tekti tobulinti audito priemonę, ypač jei nustatoma, kad naudojamos priemonės yra netinkamos arba neteisingai įvertintos. Kitais atvejais gali prireikti naujų proceso ar rezultato priemonių arba gali prireikti jas susieti su kitais skyriais ar asmenimis. Per dažnai audito metu kritikuojamos kitos organizacijos, departamentai ar asmenys, jiems nežinant ir nedalyvaujant. Šioje situacijoje daug naudingesnis yra bendras auditas, kurį turėtų skatinti medicininio audito vadovas.

Pakartotinis medicininis auditas

Praėjus sutartam laikotarpiui, medicininis auditas turėtų būti pakartotas. Turėtų būti taikomos tos pačios imties nustatymo strategijos, metodai ir duomenų analizė, kad būtų užtikrintas palyginamumas su pirminiu auditu. Pakartotinis auditas turėtų parodyti, kad pakeitimai buvo įgyvendinti ir kad buvo pasiekta patobulinimų. Tuomet gali prireikti tolesnių pakeitimų, todėl gali būti atliekami papildomi pakartotiniai auditai.

 

Related Posts